Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Tivadar Kardos
Probleemblad 1970

 
138

a) 1.Ka8 a4 2.Kc8 a5 3.Kb8 a6 4.Tc8 Tb7#
b) 1.0-0-0 b4 2.Kb8 b5 3.Ta8 b6 4.Tb8 Ta7#
c) 1.Th8 h4 2.Kf8 h5 3.Tg8 h6 4.Tf8 Tg7#

Helpmat in 4
b) pion a2 naar b2
c) pion a2 naar h2
Bij een helpmat spelen wit en zwart samen om zwart mat te zetten. Zet volgorde: 1.zwart wit 2.zwart wit 3.zwart wit 4.zwart wit zet mat. Meer over het helpmat zie onze handleiding hierover.