Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Ondanks het feit dat we elkaar niet fysiek konden treffen in Nunspeet was er wel een compositietoernooi uitgeschreven voor 2 catagorieën. Jury Koen Versmissen heeft de problemen gerangschikt voor bij catagorieën.

Thema voor catagorie 1:
Gevraagd was om een helpmat in twee of meer zetten te componeren waarin in elke oplossing ten minste één van beide partijen een stuk speelt naar zijn oorsprongsveld in de partij-aanvangsstelling. Ik ontving vijf inzendingen van vier componisten. Zoals gebruikelijk in Nunspeet heb ik alle correcte inzendingen in een rangorde geplaatst. Met het bepalen van die rangorde had ik deze keer niet heel veel moeite.
It was asked to compose a helpmate in two or more moves in which in every solution at least one side plays a piece to its original position in the initial game array. I received five entries by four composers. As is usual in Nunspeet I ranked all correct entries. Determining the ranking was not all too difficult this time.

1ste plaats Nunspeet 2021
Dirk Borst
   
nun211a 1.Ta7 Lf1
2.Lb7 Pe2
3.Ka6 Ke1
4.Lb6 Pg1#
Componist: “Om de witte koning een vluchtveld te geven (3... Ke1) moet de witte loper naar f1. Maar dat veld wordt bestreken door de zwarte dame, daarom moet het witte paard naar g1. Tweemaal afsluiting van de zwarte dame. Wit speelt drie keer naar een thuisveld.” Voor mijn gevoel moet de witte loper vooral naar f1 opdat wit zijn batterij in stelling kan brengen. Desondanks heeft dit probleem de interessantste strategie, vandaar (nipt) de eerste plaats. Composer: “To provide the white King with a flight square (3… Ke1) the white Bishop must play to f1. But that square is within reach of the black Queen, and therefore the white Knight must go to g1. Twice an interference of the black Queen. White plays to a home square three times.” I feel the white Bishop must play to f1 primarily for white to be able to bring his battery into position. Nonetheless this problem has the most interesting strategy, hence (narrowly) the first place 
 H#4                                            (3+9)    


Thema catagorie 2: Kobul Koningen
Gevraagd waren problemen met KoBul-koningen (en eventueel ook andere fairyvoorwaarden of fairystukken). Ik ontving acht inzendingen van zes componisten. Ook deze heb ik alle acht in een rangschikking opgenomen. Dat viel me niet licht. Over de winnaar kon wat mij betreft weinig twijfel bestaan, maar met name de vier helpmats in twee waren aan elkaar gewaagd, ook vanwege zekere overeenkomsten hier en daar. Uiteindelijk heb ik ze vooral op gevoel een plek gegeven.
Defenitie Kobul Koning: Zodra een stuk (geen pion) geslagen wordt, krijgt de koning van die partij de zetmogelijkheden van het geslagen stuk. Wanneer een pion wordt geslagen, krijgt de koning van die partij weer de zetmogelijkheden van een normale koning.
It was asked to compose a problem with KoBul Kings (and possibly additional fairy conditions or fairy pieces). I received eight entries by six composers. I also ranked all eight of these. That was not easy to do. As far as I was concerned, there was little doubt about the winner, but the four helpmates in two were particularly well matched, also because of certain similarities here and there. In the end, I gave them a place mainly on a feeling.

1ste plaats Nunspeet 2021
Dirk Borst
   
nun211b a) 1. ...b1D
2.e8D+ Kxe8(g4=kD) 3.kDc8+ Dxb7(c8=kP)#

b) 1. ...f1T
2.e8T+ Kxe8(g4=kT) 3.kTe4+ De6#

c) 1. ...h1L 2.e8L+ Kxe8(g4=kL) 3.kLh5+ Dg6#

d) 1. ...d1P 2.e8S+ Kxe8(g4=kP) 3.kPf6+ Dxh6(f6=kL)#
De vier oplossingen vertonen telkens hetzelfde patroon: na de promotie-met-vooruitziende-blik van zwart promoveert wit op e8 tot hetzelfde stuk. Het promotiestuk wordt vervolgens door de zwarte koning geslagen, waardoor de witte koning gaat spelen als het geslagen stuk. Die dwingt door schaak te geven daarna het zelfmat af (telkens met gebruik van fairy-effecten). Vanwege de vier verschillende zwarte pionnen die promoveren mogen we het geen Babson noemen, maar niettemin petje af voor deze zeer fraaie compositie (met perfecte meerlingvorming)!
The four solutions all display a similar pattern: after Black’s promotion-with-foresight, White promotes on e8 to the same piece. The promoted piece is then captured by the black King, making the white King play like the captured piece and allowing it to deliver a check to force the selfmate (which in all cases uses fairy effects). Because of the four different black Pawns that promote we cannot call this a Babson, but nevertheless hats off for this really beautiful composition (with perfect twinning)!
 Helpzelfmat 2,5                        (7+13)
 Kobul koningen
 b) Da3 -> a2
 c) Da3 -> b1
 d) Da3 -> c1

2de plaats Nunspeet 2021
Hans Uitenbroek
   
nunspeet21c 1... Pc4
2.Te7 Pxe7(c5=kT) 3.Lxc4(f4=kP) kPe6#

1... Pe7
2.Lc4 Pxc4(c5=kL) 3.Txe7(f4=kP) kPd3#
Het elegantste van de vier helpmats, met perfecte analogie tussen beide onderdelen.
The most elegant among the four helpmates, with perfect analogy between both parts
 Helpzelfmat 2,5; 2 oplossingen (3+7)
 Kobul Koningen
   

Volledig juryrapport in PDF/complete award in PDF